Logo knihovna.ai
Knihovna.ai

O projektu

Náš projektový tým si klade za úkol:

  • zmapovat, jak veřejné knihovny mohou pomáhat dospělým pracujícím připravovat se na posilující digitalizaci, automatizaci a robotizaci práce,
  • navrhnout a otestovat nástroje, které knihovníkům dodají inspiraci a podporu pro další rozvoj služeb, co reagují na sociální dopady AI.

Co o budoucnosti práce říkají predikce?

Umělá inteligence (AI), s ní související automatizace a robotizace zasáhne český pracovní trh výrazněji než jiné země. Dopady další „technologické revoluce” by měly v horizontu několika příštích let pocítit prakticky všechny typy profesí, avšak jednotlivé skupiny v populaci se s nimi budou vyrovnávat rozdílně. V příštích letech proto bude klíčové aktivizovat zejména ohrožené skupiny a v předstihu posilovat jejich šance na budoucí zaměstnatelnost.

Doporučuje se proto:

  • přizpůsobovat sociální záchrannou síť novým podmínkám na trhu práce a zefektivňovat proces rekvalifikace a kariérního poradenství,
  • motivovat do dalšího vzdělávání skupiny, které z celoživotního vzdělávání klasicky vypadávají,
  • navyšovat povědomí ohrožených skupin (ale i širší veřejnosti) o umělé inteligenci a o dopadech AI na společnost a budoucnost práce,
  • cíleně podporovat strukturálně postižené regiony, které pocítí dopady automatizace silněji než ostatní.

Jak se knihovny mohou zapojit?

Řada knihoven svým uživatelům běžně zpřístupňuje nové technologie, dovzdělává dospělou a starší populaci, včetně sociálně znevýhodněných a digitálně vyloučených skupin, spolupracuje s místním úřadem práce, nabízí zázemí pro rekvalifikační kurzy. Oproti jiným veřejným institucím knihovna vyniká vysokou důvěryhodností, přístupností a komunitním duchem. V územně odloučenějších regionech pak místní knihovnu nelze opomenout jako klíčového partnera pro kontakt a práci s místní komunitou.

Klíčové potenciály a možné role knihoven proto spatřujeme v oblastech:

  • šíření odpovědné osvěty o AI – citlivá a empatická komunikace směrem k ohroženým skupinám, zpřístupňování tématu AI a proměny práce, zprostředkování přímého „kontaktu” s AI v knihovně (experimentování s AI nástroji),
  • podpora dalšího digitálního vzdělávání – podpora rozvoje informatického myšlení, klíčových kompetencí a dovedností pro 21. století, navyšování sebevědomí digitálně vyloučených a ohrožených digitálním vyloučením, nové formáty celoživotního vzdělávání (komunitní platformy, bootcampy, …),
  • bod záchranné sociální sítě – knihovna jako kontaktní místo úřadu práce, detekce a oslovování ohrožených skupin v knihovně, navigování uživatelů v širší záchranné sociální síti, individuální diagnostika kompetencí, cílená podpora role místních knihoven ve strukturálně znevýhodněných regionech.

Na jaké problémy projekt reaguje?

Pole příležitostí pro knihovny jako místa podpory budoucí zaměstnanosti není systematičtěji prozkoumáno a existující nabídka služeb knihoven typicky nezohledňuje nové nároky nastupující digitální transformace.

Nejen knihovnám, ale i dalším zainteresovaným stranám chybí informace o tom, jakým skupinám hrozí destabilizace na trhu práce, jak ohrožené skupiny oslovovat a aktivizovat, s jakými partnery je možné na podpoře zaměstnanosti spolupracovat.

Potřebná doporučení pro další rozvoj služeb nelze formulovat bez hlubšího porozumění potřebám, očekávání a bariérám cílových uživatelů. Výzkum perspektiv skupin, které AI může na trhu práce (dále) znevýhodnit, a sadu doporučení, jak tyto skupiny podporovat, v českých podmínkách postrádáme. Tímto projektem bychom je do českého prostředí rádi uvedli.

Na koho projekt cílí?

Projekt cílí primárně na knihovníky jako poskytovatele služeb. Pro potřeby rozvoje knihovnických služeb pak zkoumá situaci dílčích cílových skupin – dospělých jedinců s nižšími šancemi na budoucí pracovní uplatnění z důvodu chybějících kompetencí a dovedností. Další vlna digitální transformace práce může tyto dospělé dále znevýhodňovat anebo ohrozit jejich nynější sociální jistoty. Podle dostupných predikcí a studií mezi tyto rizikové skupiny patří zejména a) digitálně vyloučení dospělí nebo dospělí ohrožení digitálním vyloučením, b) dospělí s nízkou úrovni kvalifikace, základních dovedností a klíčových kompetencí a se sníženým přístupem k celoživotnímu vzdělávání.

Projekt se zajímá také o situaci pracujících (zejm. juniorů) v odvětvích, která se ocitla pod přímým vlivem generativní umělé inteligence. V těchto odvětvích (např. marketing, vývoj webu, programování, grafika, datová analytika, překladatelství, …) umělá inteligence prudce a dynamicky proměňuje realitu práce a nároky na vzdělávací trajektorii pracujících.

Jak postupujeme?

Vycházíme z metod human-centred designu, systemického designu, spekulativního designu. Inspirací pro nás jsou principy otevřené vědy a otevřeného výzkumu a tzv. human learning systems, který do designu veřejných služeb zapojuje sdílené učení se a budování mezilidských vztahů.

Plán naší práce

Celý plán naší práce lze rozdělit do 4 hlavních na sebe navazujících fází. Průběžnou aktivitou v projektu je komunitní kurátorství a zpřístupňování projektu účastníkům výzkumu, našim partnerům i náhodných kolemjdoucím. Považujeme za důležité sdílet také podrobnější informace o proběhu výzkumu. Podívejte se na náš plán v navigaci a sledujte tuto stránku pro získání hlubšího vhledu do běhu projektu.